Nguồn gốc giới tính

Nguồn gốc giới tính theo truyền thuyết Hy lạp và những suy nghĩ buổi đầu LeVay (1996) kể lại rằng theo thần thoại Hy Lạp những vật sinh vật loài…